تمام دانش آموزان در برابر حوادث بیمه می شوند

عنوانتمام دانش آموزان در برابر حوادث بیمه می شوند
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۱

شماره

س ۵ ش ۱۳۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآیندگان, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

خبر بیمه شدن تمام دانش آموزان مدرسه های دولتی برای مواردی چون عمل جراحی، عکسبرداری و ...، به موجب قراردادی که بین شرکت بیمه ایران و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ ای تهران بسته شده است.Nike Sneakers Store | Sneakers Nike Shoes