تقویم اهم فعالیت های چهل ساله یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل)

عنوانتقویم اهم فعالیت های چهل ساله یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل)
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

شرح کوتاهی از فعالیت های یونیسف از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۶ و اشاره به ۴ پایه ی اصلی فعالیت های آن برای رشد و زندگی کودکان.