تفتیش صحی مدرسه نسوان ۶

عنوانتفتیش صحی مدرسه نسوان ۶
گونهسند
فرستندهنصیر بیگلی, ابوالفتح
گیرندهاداره صحیه مدارس,
متن کامل

گزارش ابوالفتح نصیر بیگلی(پزشک) به اداره صحیه مدارس درباره مراجعه به مدرسه نسوان شماره ۶ واقه درخیابان ماشین وشرح اقدامات ، معاینه ها ونسخه های مجانی انجام شده . آمار دانش آموزان حاضر وغایب وشرایط جسمی آن ها وبیماری های که مبتلاشده اند نیز گزارش شده است .