تعلیم صحبت در دبستان

عنوانتعلیم صحبت در دبستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱-۳۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله به شیوه ی صحبت کردن و آموزش درست آن که در مدرسه بر عهدة آموزگار است پرداخته و روش هایی را برای انجام این وظیفه به معلمان یادآور شده است.spy offers | New Releases Nike