تعطیلی مکتب خانه

عنوانتعطیلی مکتب خانه
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۱ت‌
فرستندهرئیس معارف و اوقاف,
گیرندهاداره شهربانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۱۰تیر ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعاداره شهربانی اصفهان, رئیس معارف واوقاف, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

دس‍ت‍ورت‍ع‍طی‍ل‌ ک‍ردن‌ م‍ک‍ت‍ب‌ خ‍ان‍ه‌ ی‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ف‍رق‍ان‍ی‌ و ف‍رس‍ت‍ان‌ ش‍اگ‍ردان‌ آن‌ ب‍ه‌ م‍درس‍ه‌دول‍ت‍ی‌ ن‍م‍ره‌۱۰ وابلاغ آن .latest jordan Sneakers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth