تاسیس مدرسه درقم

عنوانتاسیس مدرسه درقم
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۴ت
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۱
تاریخ نشر

۱۵مرداد ۱۳۱۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوع[ریاست وزرا], حسن رشدیه، (پیرمعارف), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

تاسیس مدرسه درقم ودرخواست اختصاص قبرستان قدیمی به مدرسه رشدیه .