تاسیس مدرسه درقم

عنوانتاسیس مدرسه درقم
گونهسند
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
متن کامل

تاسیس مدرسه درقم ودرخواست اختصاص قبرستان قدیمی به مدرسه رشدیه .