تاسیس دارالیتام

عنوانتاسیس دارالیتام
گونهسند
فرستندهرئیس وکفیل تشکیلات نظمیه,
گیرندهوزارت داخله,
متن کامل

تاسیس دارالیتام دربلدیه (شهرداری) تهران واستخدام مادام توماسن فرانسوی برای سرپرستی کودکان یتیم با توجه به سابقه او دراداره دارالیتام که با بودجه شخصی اداره می شده است .