ب‍‍از‌ی‌ و س‍رگ‍رم‍‍ی

عنوانب‍‍از‌ی‌ و س‍رگ‍رم‍‍ی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٧٤ک
پدیدآورندگانغروی, مهدی
پدیدآورندگان همکارمحم‍د زمان‌ زم‍انی,, جهانشاهی, فریدون, پایان, عزیزالله
ناشروز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه ‌خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه۳۰ص‌
اندازه٢١*١٤س.م
پدیدآورندگان

‌ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍‍ه‍د‌ی‌ ‌غ‍رو‌ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌، ‌ع‍زی‍ز‌ال‍ل‍ه‌ پ‍‍ای‍‍ان‌

موضوعادبیات تالیف, بازی و سرگرمی, ع‍زی‍ز‌ال‍ل‍ه‌ پ‍‍ای‍‍ان‌, عزیز‌الل‍ه‌ پایان‌, غیرداستان, ف‍ری‍دون‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌, فریدون‌ جهانشا‌هی‌, کتاب, م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌, محم‍د زمان‌ زم‍انی‌, م‍‍ه‍د‌ی‌ ‌غ‍رو‌ی‌, مهد‌ی‌ غرو‌ی‌
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٥ ریال

عنوان کوتاهک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ی‍ک‌: خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌آس‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان
تیراژ٥٠٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۹بازى، شامل: موش زنگوله پا؛ اسمت چیست؛ رسمت چیست؟؛ فنجان و بادکنک؛ و...Sportswear free shipping | adidas Yeezy Boost 350