ب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان

عنوانب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانپورطائی, علی
پدیدآورندگان همکارساروخانی, باقر
مکان انتشارتهران
ناشرد‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌، م‍وس‍س‍ه‌م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی
سال انتشار۱۳۵۰
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۷۰ ص‌
وضعیت رنگ

جدول

پدیدآورندگان

علی پورطائی؛ زی‍ر ن‍ظر ب‍‍اق‍ر س‍‍اروخ‍‍ان‍‍ی

موضوعب‍‍اق‍ر س‍‍اروخ‍‍ان‍‍ی, سازمان های رفاهی, علی پور طائی, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش بررسی ۲۲ سازمان رفاهی کودکان و جوانان (۰- ۲۵ سال) شامل مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی (به غیر از مدارس)، مراکز گذران اوقات فراغت، مراکز چند وظیفه ای و سازمان های خیریه و خانه های فرهنگ و روستا در شهرستان های ایران (به اسثتثنای تهران و شمیران) از جنبه های مختلف: نوع، تعداد، هدف، فعالیت، گرانندگان آن ها.