ب‍ا دل‌ ش‍ی‍ر ... (ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا)(۵۶)

عنوانب‍ا دل‌ ش‍ی‍ر ... (ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا)(۵۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرشاپور, پرویز
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۲- ۱۳۷۸

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص٥٦
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعبا دل شیر ..., پرویز شاپور, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
ب‍ا دل‌ ش‍ی‍ر ... (ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا)(۵۶)