بهداشت دانش آموزان

عنوانبهداشت دانش آموزان
گونهسند
گیرندهاداره تفتیش(وزارت معارف واوقاف),
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۶اردیبهشت ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره تفتیش(وزارت معارف واوقاف), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

متن صورت جلسه ای است که به منظور تقسیم مدارس بین پزشکان برا ی رسیدگی به وضعیت بهداشتی ومعاینه پزشکی دانش آموزان تشکیل شده است .Sport media | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177