بنگاه ترجمه و نشر کتاب

عنوانبنگاه ترجمه و نشر کتاب
گونهناشران
سال تأسيس۱۳۳۳
تاریخ نشر

۱۳۳۳

وضعیت رنگ

اعلم، امیراسدالله

مقطع تحصیلیکتاب
موضوعسازمان ها, ناشران
متن کامل

بنگاه ترجمه و نشر کتاب با حمایت ثریا پهلوی در سال ۱۳۳۳ به مدیریت احسان یارشاطر و با کمک امیراسدالله اعلم پایه‌گذاری شد. مشاور عالی این انتشارات سیدحسن‌تقی‌زاده و هیئت مدیره آن در دوره‌های مختلف عبارت بودند از: اسدالله اعلم، جعفر بهبهانی، احسان یارشاطر، محمد سعیدی، محمد حجازی، ابراهیم خواجه‌نوری، جعفر شریف امامی. یک دوره هم ادوارد ژوزف بازرس این انتشارات بود. هدف از پایه‌گذاری ‌این بنگاه، ترجمه‌ی پیوسته آثار ارزشمند ادبی جهان به زبان فارسی بود. و افزون بر کتاب‌هایی در زمینه ایران‌شناسی، تاریخ، فلسفه، روان‌شناسی، ...best shoes | Men's Footwear