برگزاری امتحان برای کودکان یتیم دبستان پهلوی

عنوانبرگزاری امتحان برای کودکان یتیم دبستان پهلوی
گونهسند
فرستندهبلدیه تهران,
گیرندهوزارت معارف,
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ن‍م‍ای‍ن‍ده‌ از وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ برای برگزاری امتحانات کودکان یتیم دبستان پهلوی درم‍وس‍س‍ه‌ پ‍رورش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌