برنامه آموزش کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانبرنامه آموزش کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

طرح برنامه ی آموزش کتابداران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد تغییر در تفکر کتابداران و بالا بردن بازده کیفی و کمی کتابخانه ها با اشاره به وضعیت و روش آموزش های کوتاه مدت (کلاس های کارورزی)، نقد کتاب های کودکان و کلاس های توجیهی، سنجش نهایی برای ارزیابی پیشرفت کارآموزان و بررسی نتایج ارزیابی.