برق (الکتریسیته)

عنوانبرق (الکتریسیته)
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٧٤ک
ناشربنیاد نیکوکاری نوریانی
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٣١ص
موضوعبنیاد نیکوکاری نوریانی, غیرداستان, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

با جلد اعلا ٨٥ ریال و با جلد شمیز ٦٥ ریال

عنوان کوتاهاز سلسله انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی؛ ١٢: مجموعه کتابهای برای کودکان
تیراژ٧٠٠٠ن
متن کامل