بررسی کتاب کودک: فرهاد در اتوبوس

عنوانبررسی کتاب کودک: فرهاد در اتوبوس
گونهمقاله
نویسندگانحمزه, حمید
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۹۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعحمزه، حمید, رستاخیز, شبگیر (ناشر), فاصله (کتاب), قاضی نور، قدسی, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « فاصله » نوشته و نقاشی قدسی قاضی نور که انتشارات شبگیر آن را منتشر کرده است.latest Nike release | Autres