باشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها

عنوانباشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
متن کامل

گزارش بازدید دکتر مهران وزیر فرهنگ از بخش های مختلف باشگاه و شرح مختصری از فعالیت های باشگاه تربیتی روش نو.