اقتراح

عنواناقتراح
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۶ن ا
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

شهریور و مهر ۱۳۳۹

شماره

دوره چهارم ش ۶و۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۷۷]-۳۸۰
موضوعآهی، لیلی (ایمن), بهزاد، محمود, کتاب های ماه, مقاله
متن کامل

این نظرسنجی در باره ی وظیفه ی کتاب های در سی، وضعیت آن ها در ایران و شرایطی که باید داشته باشند تا کم توانی های معلمان را هم پوشش دهند، می باشد. " محمود بهزاد " وظیفه ی کتاب های درسی را دادن اطلاعات لازم و اساسی می داند به صورتی که سبب کنجکاوی دانش آموزن نیز بشود. او اکثر کتاب های درسی موجود را فاقد چنین ویژگی دانسته و چند ویژگی کتاب درسی مناسب را برمی شمارد. " لیلی آهی (ایمن)" در زمینه ی وظیفه ی کتاب های درسی با "محمود بهزاد" هم نظر است و کتاب های درسی موجود را به هیچ وچه کتاب درسی مناسب نمی داند. سپس به بیان ویژگی هایی برای کتاب درسی مناسب می پردازد و در ضمن بیان می کند که کتاب درسی هر قدر مناسب باشد نمی تواند جای خالی معلم خوب را پرکند. وجود کتاب های راهنمای تدریس برای معلمان را راه حلی برای این مشکل می داند.Nike Sneakers | NIKE HOMME