افتتاح مدارس

عنوانافتتاح مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۷۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآموزش دید و شنودی, فضاهای آموزشی, کوشش, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

بررسی نارسایی های کتاب های درسی، فضاهای آموزشی، ایجاد هماهنگی میان مواد درسی با نیازهای کشور و پیشنهادی برای تولید فیلم های تاریخی برای جایگزین شدن با کتاب های تاریخی.Sports News | NIKE HOMME