افتتاح دبستان

عنوانافتتاح دبستان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۲ت
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندههیئت وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۰
تاریخ نشر

۲خرداد ۱۳۰۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعحسن رشدیه (پیر معارف), سند, منابع نوشتاری, هیئت وزرا
متن کامل

درخواست تامین اعتبار برای بازگشایی دبستان دولتی.latest Nike Sneakers | Men’s shoes