اعداد

عنواناعداد
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٤٣ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۹-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکاراستودیو رز ژاپن,, رمضانی, محسن
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه(۱۵) ص
اندازه۱۷*٣/٢٤س.م
پدیدآورندگان

از سپهر . سهیل؛ نقاشی استودیو رز ژاپن

موضوعادبیات تالیف, استودیو رز ژاپن, پدیده, سپهر . سهیل, سپهر.سهیل, عددآموز, غیرداستان, کتاب, محسن رمضانى
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، عروسکی (رنگى)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

آموزش اعداد فارسی و انگلیسی در قالب شعر.Sport media | Womens Shoes Footwear & Shoes Online