اس‍ت‍م‍داد ج‍م‍عیت‌ ش‍یر و خ‍ورشید س‍رخ‌ ایران‌ از ه‍م‍وطن‍ان‌ ب‍رای‌ج‍ل‍وگیری‌ از ت‍ل‍ف‍ات‌ اطف‍ال‌ و ت‍ق‍لیل‌ ن‍ف‍وس‌

عنواناس‍ت‍م‍داد ج‍م‍عیت‌ ش‍یر و خ‍ورشید س‍رخ‌ ایران‌ از ه‍م‍وطن‍ان‌ ب‍رای‌ج‍ل‍وگیری‌ از ت‍ل‍ف‍ات‌ اطف‍ال‌ و ت‍ق‍لیل‌ ن‍ف‍وس‌
گونهسند
شماره دسترسی۷۰ت‌
فرستندهایران‌, جمعیت‌ شیر
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍لی ایران‌
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

اسفند۱۳۰۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۰ص
موضوعجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست همیاری از مردم برای کنترل شرایط بهداشتی کودکان،جلوگیری از مرگ ومیرآن ها وگسترش فعالیت های« موسسه نوزادگان» برای سرپرستی کودکان بی سرپرست .Asics shoes | Nike