استخدام جبار باغچه بان

عنواناستخدام جبار باغچه بان
گونهسند
فرستندهوزیردارایی,, رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ,
گیرندهوزارت فرهنگ,
متن کامل

موافقت وزارت دارایی با پرداخت حقوق جبار باغچه بان به عنوان متخصص تدریس الفبا جدید. تاکید وزیربرارسال موافقت نامه هیئت وزیران .تاکید برخدمات باغچه بان ونظارت او برروند تدریس الفبا به روش جدید درمدارس.