استخدام جبار باغچه بان

عنواناستخدام جبار باغچه بان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۰ت‌
فرستندهوزیردارایی,, رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ,
گیرندهوزارت فرهنگ,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۳
تاریخ نشر

۱۶فرودین ۱۳۲۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیردارائی و رئیس کل دارائی, وزیردارایی و رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ, وزیردارایی؛ رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ
متن کامل

موافقت وزارت دارایی با پرداخت حقوق جبار باغچه بان به عنوان متخصص تدریس الفبا جدید. تاکید وزیربرارسال موافقت نامه هیئت وزیران .تاکید برخدمات باغچه بان ونظارت او برروند تدریس الفبا به روش جدید درمدارس.

latest Nike Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify