از همه بزرگتر(۴۵)

عنواناز همه بزرگتر(۴۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرناقص,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص۴۵
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, از همه بزرگتر, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری, یوشیوها
متن کامل
از همه بزرگتر(۴۵)