ارائه الگویی برای گسترش خدمات کتابخانه در مناطق روستایی ایران

عنوانارائه الگویی برای گسترش خدمات کتابخانه در مناطق روستایی ایران
گونهپایان نامه
مکان دانشگاهامریکا
نام دانشگاهایندیانا
سال انتشار۱۳۵۶
زبان انتشارانگلیسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما جورج ویت بک

مقطع تحصیلیدکترا
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
متن کامل

این پژوهش نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای مورد بررسی، گسترش خدمات کتابخانه‌های روستایی از سوی مقامات دولتی مرکزی (شهری) انجام شده است. توسعه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی از پشتیبانی خدمات مرکزی برخوردار است. در این شبکه‌ها کتابخانه‌ها در منابع یکدیگر اشتراک دارند. از راه شبکه می‌توان سطح خدمات کتابخانه‌ها را بالا برد و از اتلاف وقت، هزینه و نیروی انسانی جلوگیری کرد. با نظام متمرکز می‌توان خدمات فنی بهتری به کتابخانه‌های روستایی ارائه داد، اما الگوی کتابخانه‌‌های شهری برای کتابخانه‌های روستایی قابل اجرا نیست. الگوی پیشنهادی برای کتابخانه‌های روستایی باید از این ویژگی‌ها برخوردار باشد. ۱- کتابخانه باید در دسترس بیشتر مردم روستایی باشد. ۲- کتابخانه باید با وضعیت و زندگی روزمره جامعه روستایی هماهنگ باشد. ۳- پژوهش کتاب، فیلم و مواد دید و شنودی به شکلی باشد که دسترسی به آن‌ها را امکان پذیر سازد. ۴- در جامعه‌ی روستایی دسترسی به آموزش باید همسان دسترسی به کتابخانه باشد. ۵- نیروی انسانی مورد نیاز برای کتابخانه‌های روستایی باید از آموزش لازم برخوردار باشند. ۶-کتابخانه‌های روستایی باید دارای ابزارهای ارتباطی بیشتر با مردم باشند.