اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
عنواناتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهعکس
متن کامل

منطقه دارنگان شیراز مدرسه قره قانلو عمله. نفر ایستاده راست معلم مدرسه آقای نامدار، نفر نشسته رحیم پردل کتابدار و معلم عشایری، نفر پشت به دوربین راننده کامیون آقای بازیار