آموزش و پرورش بر مبنای استعداد کودکان و احتیاج کشور

عنوانآموزش و پرورش بر مبنای استعداد کودکان و احتیاج کشور
گونهمقاله
نویسندگانفتحی, یحیی
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآلمان, آیندگان, مقاله, منابع نوشتاری, نظام‌ آموزشي, یحیی فتحی
متن کامل

شرح نظام آموزشی آلمان که با توجه به میزان استعداد کودکان شیوه ی تحصیل آن ها را در سه گروه جداگانه سازماندهی کرده است.