آمارسالانه اداره بهداری آموزشگاه ها

عنوانآمارسالانه اداره بهداری آموزشگاه ها
گونهسند
فرستندههدایت,
گیرندهاداره تعلیمات اجباری، وزارت فرهنگ,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۲۸اسفند ۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره تعلیمات اجباری،وزارت فرهنگ, سند, منابع نوشتاری, هدایت(بهداری آموزشگاه های کشور)
متن کامل

گزارش هدایت(بهداری آموزشگاه های کشور) به اداره تعلیمات اجباری درباره عملکرد بهداری وکارهای انجام شده برا ی بهبود بهداشت وسلامت دانش آموزان وارائه "برگ صحت مزاج " گواهی سلامت به آن ها.جدول آمار ی عملکرد اداره بهداشت ضمیمه است .Sports News | Nike Air Max