آل

آل
عنوانآل
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
موضوععکس, مجسمه
منابع

محمدی، محمدهادی؛ قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران. تهران: نشر چیستا، ۱۳۸۱. ج۱، ص ۹۷

متن کامل

آل موجود خیالی، رباینده کودکان. این تندیس در موزه ایران باستان نگهداری می شود