آزادی‌(۵)

عنوانآزادی‌(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصندوقی, صادق
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص[٥]
وضعیت رنگ

چاپ و طراحی(قلم)

موضوعآزادی, تصویر, تصویر کتاب, صادق صندوقی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
آزادی‌(۵)