تصویر کتاب‌ها و نشریه‌های حوزه کودک و نوجوان

تصویر کتاب‌ها و نشریه‌های حوزه کودک و نوجوان

این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.

در دسته «تصویر کتاب‌ها و نشریه‌های حوزه کودک و نوجوان» ۴۵۲۴ سند موجود است.