اشیاء ساخته شده در سال سرگذشتنامه کوشندگان حوزه کودک و نوجوان