اسباب بازی حمل و نقل

اسباب بازی حمل و نقل

در این دسته ماشین های اسباب بازی، ‌هواپیما‌ها، ‌قطارها و همه اسباب بازی‌های حمل و نقل که در ایران ساخته شده، به ایران وارد شده و تا سال ۱۳۵۷ به دست کودکان ایرانی رسیده است، ‌معرفی می شوند.

در دسته «اسباب بازی حمل و نقل» ۷۷ سند موجود است.