م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ن‍ب‍ه‌‌ا‌ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ وش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر

عنوانم‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ن‍ب‍ه‌‌ا‌ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ وش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانپورطائی, علی
مکان انتشارتهران
ناشرد‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌، د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم ‌‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ت‍‍ع‍‍اون‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی ‌‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌
سال انتشار۱۳۵۳
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۷ ص‌
پدیدآورندگان

علی پورطائی

موضوعسازمان های رفاهی, علی پور طائی, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ و ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر‌ بر اساس "ب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان‌" توسط همین نویسنده در سال های ۱۳۴۹- ۱۳۵۰ به لحاظ نوع و تعداد، هدف ها و فعالیت ها، گردانندگان، زمان دایر بودن، وسایل و تجهیزات، محدودیت ها، ارتباط با اجتماع، ساختمان ها، تصمیمات و سازمان مرکزی اداره کننده آن ها.buy shoes | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092