م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ن‍ب‍ه‌‌ا‌ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ وش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر

عنوانم‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ن‍ب‍ه‌‌ا‌ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ وش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانپورطائی, علی
متن کامل

م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ س‍‍ازم‍‍ان ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ و ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر‌ بر اساس "ب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان‌" توسط همین نویسنده در سال های ۱۳۴۹- ۱۳۵۰ به لحاظ نوع و تعداد، هدف ها و فعالیت ها، گردانندگان، زمان دایر بودن، وسایل و تجهیزات، محدودیت ها، ارتباط با اجتماع، ساختمان ها، تصمیمات و سازمان مرکزی اداره کننده آن ها.