م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ۳۱- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۴، تهران‌

عنوانم‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ۳۱- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۴، تهران‌
گونهگزارش و جزوه
متن کامل

متن پیام فرح پهلوی، آمادو ماتار ام بو(مدیر کل یونسکو)، سخنان لیلی ارجمند (مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و فریدون اردلان (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران)