اح‍ص‍ائ‍ی‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‌ و م‍دارس‌ ق‍دی‍م‍ه‌ و طلاب‌ و م‍درس‍ی‍ن‌ و م‍ک‍ت‍ب‍داران‌وت‍ع‍داد ن‍ف‍وس‌ و ع‍ده‌ اش‍خ‍اص‌ ب‍ا س‍واد و ب‍ی‍س‍واد ق‍ص‍ب‍ه‌ س‍روس‍ت‍ان‌

عنواناح‍ص‍ائ‍ی‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‌ و م‍دارس‌ ق‍دی‍م‍ه‌ و طلاب‌ و م‍درس‍ی‍ن‌ و م‍ک‍ت‍ب‍داران‌وت‍ع‍داد ن‍ف‍وس‌ و ع‍ده‌ اش‍خ‍اص‌ ب‍ا س‍واد و ب‍ی‍س‍واد ق‍ص‍ب‍ه‌ س‍روس‍ت‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۷۲ت
فرستندهمدیر دبستان دولتی سروستان,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۱۵ خرداد ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, مدیر دبستان دولتی سروستان‌, منابع نوشتاری
متن کامل

آمار مکتبخانه ها وشاگردان به تفکیک جنسیت ، آمار ساکنان ووضعیت سواد قصبه سروستان این اطلاعات به وسیله م‍دی‍ر دب‍س‍ت‍ان‌ دول‍ت‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‌ تایید شده است .