کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: پدیدآورنده is غلامحسین ساعدی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
غلامحسین ساعدی, ک‍لات‍ه‌ ک‍ار. اميركبير, تهران, ص ۳۰ ص, ۱۳۵۷.
غلامحسین ساعدی, گ‍م‍ش‍ده‌‌ی‌ ل‍ب ‌دری‍‍ا, داستانی از کرانه های خلیج فارس. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۵ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
غلامحسین ساعدی, کلاته نان. امیرکبیر, تهران, ص ۳۵ ص, ۱۳۵۲.