کاربرگه

Found 252 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۶
برتا موریس پارکر, شبیه ماشین هستید. ابن سینا، فرانکلین، دانش, ت‍‍ه‍ر‌ان‌، ق‍‍ا‌ه‍ره‌، لا‌ه‍ور، نی‍وی‍ورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۶.
ویلیام هری کراوس, فهم علم. صفيعليشاه, تهران, ص ۲۳۴ص‌, ۱۳۳۶.
جان لولین, ماه مصنوعی. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٥١ ص, ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, نزدیکترین همسایه زمین. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۳۶ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
ژوزف لیمین, آزمایشهای علمی. کتابفروشی ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ۱۹۲ص, ۱۳۳۴.
آن تری وایت, پنج رود. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٨ ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عمادالدین عصار, اسرار حقه‏بازی. گوتمبرگ, تهران، مشهد, ص ١٢٧ص, ۱۳۳۳.
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, ح‍ی‍وان‍ات‍ی‌ را ک‍ه‌ م‍ی‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، دان‍ش‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍ه‍ران‌, ص ۳۶ ص, ۱۳۳۳.
برتا موریس پارکر, حرارت. دانش - ابن سینا, تهران - قاهره - لاهور - نیویورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۳.
۱۳۲۹
برتا موریس پارکر, آب. اداره اطلاعات و روابط فرهنگی سفارت آمریكا, تهران, ص ٦٢ ص, ۱۳۲۹.
۱۳۲۸
آرتور گود, بازیهای علمی, فیزیك، شیمی، ریاضیات: کتاب نخستین خواص كلی اجسام و نیروی ثقل. گلشایی, تهرا, ص ٢ج, ۱۳۲۸.
موریس مترلینگ, زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌. ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌, تهران, ص ۱۹۲ص‌, ۱۳۲۸.