کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is حسن رشدیه  [برداشتن فیلترها]
۱۲۹۳
حسن رشدیه, شرعیات, سال دوم. ادب، مطبعه برادران باقرزاده, طهران, ص ٤٨ص, ۱۲۹۳.
۱۲۹۰
حسن رشدیه, صرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى. كتابخانه محمودیه، شركت رشدیه, طهران, ص ۴۲ص, ۱۲۹۰.
۱۲۸۸
حسن رشدیه, صد درس. كتابخانه علمیه‏اسلامیه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۲۸۸.
۱۲۸۴
حسن رشدیه, ک‍ف‍‍ای‍ه‌ ‌ال‍ت‍‍ع‍ل‍ی‍م. مولف, تهران, ص ١٢٧ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۸۲
حسن رشدیه, هدایت التعلیم فى اصول تدریس بدایة التعلیم = تعلیم نامه بداییه رشدیه. مجلس معارف، وزارت انطباعات, طهران, ص ٣٠،٨٠ ص, ۱۲۸۲.
۱۲۸۱
حسن رشدیه, تحفة الصبیان: مخصوص تلامیذ رشدیه. [ماكنه جدید فرهنگى], تبریز, ص ٥٢ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۷۹
حسن رشدیه, نهایه التعلیم. مدرسه رشدیه, طهران, ص ١٦٨ص, ۱۲۷۹.
۱۲۷۳
حسن رشدیه, وطن دلى. حسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه, تبریز, ص ١١٠ص, ۱۲۷۳.