کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is علی نصر  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۸
علی نصر, هنرآموز دوشیزگان, مختص سال دوم مدارس نسوان. کتابخانه نهضت شرق, طهران, ص ج, ۱۳۳۸.
۱۳۰۳
علی نصر, هنرآموز دوشیزگان: مخصوص سال اول مدارس نسوان. كتابخانه اقبال، مطبعه علمی, طهران, ص ٣٠ص, ۱۳۰۳.