کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is احسان یارشاطر  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان, مبتنى بر آثار اوستایى- فارسى باستان- پهلوى – پارتى - سعدى. بنگاه ترجمه و نشركتاب, تهران, ص ۱۸۷ص, ۱۳۵۱.
۱۳۳۶
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان‌. وزارت فرهنگ‌، اداره مطالعات و برنامه‌ها, تهران‌, ص ۱۸۷ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال ششم ابتدائی‌. صندوق مشترك فرهنگی ایران و امریكا, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۳۵.
احسان یارشاطر, داستانهاى شاهنامه. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, بی جا, ص ج, ۱۳۳۵.