کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is آن تری وایت  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۰
آن تری وایت, دنیای ستارگان. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٥ص, ۱۳۴۰.
آن تری وایت, س‍ن‍گ‍ه‍ا و ص‍خ‍ره‌ ه‍ا. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ص ۱۶۰ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
آن تری وایت, آدمیان نخستین. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نيويورک, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۹.
آن تری وایت, سیاه مبارز. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نیویورك, ص ١٩١ ص, ۱۳۳۹.
آن تری وایت, وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, [تهران], ص ۱۳۶ ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۴
آن تری وایت, پنج رود. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٨ ص, ۱۳۳۴.