کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is کاترین بینی شیپن  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
کاترین بینی شیپن, کاترین کبیر. نیل، فرانکلین, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۵۱.
۱۳۳۹
کاترین بینی شیپن, اختراع تلفن. امیركبیر، نیل، فرانکلين, تهران، نیویورك, ص ١١٤ص, ۱۳۳۹.