کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is استیوارت هال هالبروک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۰
استیوارت هال هالبروک, دی‍وی‌ ک‍راک‍ت‌: م‍رزب‍ان‌ دلاور. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، [ن‍ی‍وی‍ورک‌], ص ۱۵۶ ص, ۱۳۴۰.