کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is لیلی آهی (ایمن)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۹
ویل, هر که پیدا کرد مال خودش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٨]ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
لیلی آهی (ایمن), پالتو قرمز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۴۷
فهیمه میرهادی, گفتگوی درختها. خانه کتاب، مروارید, تهران, ص ١٥ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۰
لیلی آهی (ایمن), ه‍ر ک‍س‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ دارد. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌, تهران, ص (۱۶) ص, ۱۳۴۰.