کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۱
ایو کوری, مادام کوری. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٩ص, ۱۳۴۱.
کنستانتین استانیوکویچ, ماکسیمکا. گوهرخای, تهران, ص ٩٩ص, ۱۳۴۱.
عبیدالله عبید زاكانی‌, موش و گربه. شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء, تهران, ص ۳۶ص, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
جک لندن, آوای وحش. كتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورك, ص ٢٥١ ص, ۱۳۴۰.
لازار لاگین, ابن خطاب. گوتنبرگ, تهران, ص ٣١٥ ص, ۱۳۴۰.
جین وبستر, بابا لنگ دراز. صفیعلیشاه, تهران, ص ۱۸۸ص, ۱۳۴۰.
جین وبستر, بابالنگ دراز. صفیعلیشاه, تهران, ص ۲۰۹ص, ۱۳۴۰.
فرانسس هاجسن برنت, باغ اسرارآمیز. نشراندیشه، فرانكلین, تهران، نیویورك, ص ٣٣٨ص, ۱۳۴۰.
فلیکس ریزنبرگ, بالبوآ, یكه سوار فاتح. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ١٣٩ص, ۱۳۴۰.
ت‍وم‍اس‌ م ری‍د, پ‍س‍ران‌ ش‍ک‍ارچ‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌, تهران, ص ۱۱۸ص‌, ۱۳۴۰.
رابرت استل لمون, پروانه ها و شب پره ها. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٤٥ص, ۱۳۴۰.
رادیرد کیپلینگ, جنگل. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٠ ص, ۱۳۴۰.
آن تری وایت, دنیای ستارگان. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٥ص, ۱۳۴۰.
استیوارت هال هالبروک, دی‍وی‌ ک‍راک‍ت‌: م‍رزب‍ان‌ دلاور. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، [ن‍ی‍وی‍ورک‌], ص ۱۵۶ ص, ۱۳۴۰.
هادینگ کارتر, راه افتخار. نیل، فرانکلین، امیرکبیر, تهران، نیویورک, ص ١١٨ص, ۱۳۴۰.
آن تری وایت, س‍ن‍گ‍ه‍ا و ص‍خ‍ره‌ ه‍ا. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ص ۱۶۰ ص, ۱۳۴۰.
جان ادوارد جنینگز, ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ادب‍ان‍ی‌. ن‍ی‍ل‌؛ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۱۶۳ ص, ۱۳۴۰.
والتر اسکات, کوانتین دوروارد. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٣ص, ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۴۰.
جان ارنست اشتاین بک و محجوب, محمد جعفر, م‍رواری‍د. ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ج‍ی‍ب‍ی‌, تهران, ص ۱۹۷ ص, ۱۳۴۰.
مهر‌انگ‍یز من‍وچه‍ریان‌, م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍ر‌ائ‍م‌ ‌اطف‍‍ال‌: طرح‌ ت‍‍اس‍ی‍س‌ م‍ح‍‍اک‍م‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‍‍ی‌ ‌اطف‍‍ال‌ و ب‍ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ و‌اب‍س‍ت‍ه ‌ب‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌. یونیسف، ‌ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان, تهران, ص ٣١٩ ص, ۱۳۴۰.
ژول ورن, مسافرت به ماه‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۰.
کونتین‌ رینول‍دز, ن‍ب‍رد ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا. ن‍ی‍ل‌؛ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک, ص ۱۳۶ ص, ۱۳۴۰.
آیرا ماکسیمیلین فریمن, ن‍ی‍روی‌ ب‍رق. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران، نيويورك, ص ۱۳۷ص‌, ۱۳۴۰.
اسکار لوئیس, ه‍اوای‍ی‌, گ‍وه‍ر اق‍ی‍ان‍وس‌ آرام‌. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ن‍ی‍ل‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۱۳۷ ص, ۱۳۴۰.
لیلی آهی (ایمن), ه‍ر ک‍س‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ دارد. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌, تهران, ص (۱۶) ص, ۱۳۴۰.
۱۳۴
النور هاجم پورتر, پولیانا. فروغی, [تهران], ص [٤٢]ص, ۱۳۴AD.
۱۳۳۹
آن تری وایت, آدمیان نخستین. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نيويورک, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۹.
استرلینگ نورث, ابراهام لینکلن. امیرکبیر، نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٣٣ ص, ۱۳۳۹.
کاترین بینی شیپن, اختراع تلفن. امیركبیر، نیل، فرانکلين, تهران، نیویورك, ص ١١٤ص, ۱۳۳۹.
فرانسيس ون ميسن, از جان گذشتگان. نيل، اميركبير، فرانكلين, تهران، نيويورك, ص ۱۲۵ص, ۱۳۳۹.
جبار باغچه بان, اساس نامه جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور. بی نا, بی جا, ص (۷)ص, ۱۳۳۹.
لارنس ویکتور تامپسون, اسکاتلندیارد. نيل، اميركبير، فرانکلين, تهران، نيويورک, ص و، ۱۸۲ص, ۱۳۳۹.
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.
بچه های حیوانات. بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ, تهران, ص ۲۱ص, ۱۳۳۹.
منوچهر انور, پروانه‏ها و باران. سخن, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۳۹.
جورج سیوا, پسری در سمرقند. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٥١ص, ۱۳۳۹.
ریموند هولدن, پنج سفر پر خطر علمی. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٣٤ص, ۱۳۳۹.
رالف نادینگ هیل, پیروزى بر تب زرد. نيل، اميركبير، فرانكلين, تهران، نیويورك, ص ۱۲۴ ص, ۱۳۳۹.
مارگریت هنری, ت‍وس‍ن‌ ب‍ادپ‍ا. س‍خ‍ن، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک, ص [١٧٤]ص, ۱۳۳۹.