کاربرگه

Found 402 results
فیلترها: کلیدواژه is حقوق کودک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۱
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۵۰, ش ماده ۵۰. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۵۲, فصل دوم - كمكها: بخش اول - بيماريها و حوادث و از كار افتادگي : ب - بيماريهاي غير ناشي از كار, ش ماده ۵۲. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۶۲, فصل دوم - كمكها: بخش چهارم- كمكهاي عائله مندي, ش ماده ۶۲. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۶۳, فصل دوم - كمكها: چهارم كمكهاي عائله مندي, ش ماده ۶۳. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۶۵, فصل دوم - كمكها: بخش چهارم- كمكهاي عائله مندي, ش ماده ۶۵. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۶۶, فصل دوم - كمكها: بخش چهارم- كمكهاي عائله مندي, ش ماده ۶۶. ۱۳۳۱.
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۷۸, فصل دوم - كمكها: بخش هفتم - كمك به بازماندگان كارگر متوفي, ش ماده ۷۸. ۱۳۳۱.
۱۳۲۵
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام - ماده ۲۲۱, ش ماده ۲۲۱. ۱۳۲۵.
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام - ماده ۲۶۴, ش ماده ۲۶۴. ۱۳۲۵.
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام - ماده ۲۷۰, ش ماده ۲۷۰. ۱۳۲۵.
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۵, فصل پنجم - وظايف انجمن شهر و قصبه, ش ماده ۳۵. ۱۳۲۵.
قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۹, فصل ششم - وظايف شهرداري, ش ماده ۳۹. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۰, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۰. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۱, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۱. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۲, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۲. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۳, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۳. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۲۶, فصل نهم: مزد, ش ماده ۲۶. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۸, فصل دوم - مدت كار, ش ماده ۸. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۸, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۸. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۹, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۹. ۱۳۲۵.