کاربرگه

Found 65 results
فیلترها: پدیدآورنده is جعفر تجارتجی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, قصه موش دم بریده(۷). ص ص۷, نوشته شده.
قصه نارنج و ترنج. نیل, تهران, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
عباس نعمت اللهی و تجارتچی, جعفر, قصه نارنج و ترنج(۱۲). ص ص۱۲, نوشته شده.
عباس نعمت اللهی و تجارتچی, جعفر, قصه نارنج و ترنج(۵). ص ص۵, نوشته شده.
عباس نعمت اللهی و تجارتچی, جعفر, قصه نارنج و ترنج(۸). ص ص۸, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, قصه یکی بود یکی نبود و دویدم و دویدم(۱۷). ص ص۱۷, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, قصه یکی بود یکی نبود و دویدم و دویدم(۱۹). ص ص۱۹, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, قصه یکی بود یکی نبود و دویدم و دویدم(۹). ص ص۹, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, کک به تنور(۱۵), :عمو نوروز. ص ص١٥, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, کک به تنور(۶), :عمو نوروز. ص ص٦, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, کک به تنور(۹), :عمو نوروز. ص ص٩, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, کلاغ لجباز(۱۳). ص ص۱۳, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, کلاغ لجباز(۱۹). ص ص۱۹, نوشته شده.
جعفر تجارتچی و نعمت اللهی, عباس, کلاغ لجباز(۵). ص ص۵, نوشته شده.
مورچه و بلبل. نیل, تهران, ص ۲۰ص, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, موش و گربه (۱۰). ص ص ۱۰, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, موش و گربه (۱۶). ص ص ۱۶, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, موش و گربه (۱۷). ص ص ۱۷, نوشته شده.
امان الله جهانبانی, ن‍ش‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص‌, نوشته شده.
آلفونس دوده, نیورنز زیبا. بی نا, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
۱۳۴۵
کک به تنور، عمو نوروز. بنگاه انتشارات آرمان, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۱
جعفر تجارتچی و بهرامى, محمد, قصه خاله سوسکه و آقا موشه. نیل, تهران, ص ٣٠ص, ۱۳۴۱.
عبیدالله عبید زاكانی‌, موش و گربه. شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء, تهران, ص ۳۶ص, ۱۳۴۱.
۱۳۲۱
ارتش شاهنشاهی, گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ پایان تحصیلات دان‍ش‍ک‍ده‌ اف‍س‍ری‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۲۱.