کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is غیرداستان and پدیدآورنده is یاکوف یسیدورویچ پرلمان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
یاکوف یسید پرلمان, فیزیک برای سرگرمی. میر, مسکو, ص ٢ج, ۱۳۵۵.