کاربرگه

Found 13807 results
۱۳۰۲
نورالهدی منگنه, لزوم تربیت نسوان. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۱۰-۱۳, ۱۳۰۲.
عفت الملوک خواجه نوری, لزوم حفظ الصحه. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۱۵-۱۷, ۱۳۰۲.
محمد رمضانی, ش خاور. خاور, تهران, ۱۳۰۲.
مدرسه دولتی دزفول. ۱۳۰۲.
نظم اللاّلى. كتابخانه حقیقت, تبریز, ص ۸ ص, ۱۳۰۲.
واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان‌ها. ۱۳۰۲.
واکسیناسیون کودکان در روستاها. ۱۳۰۲.
۱۳۰۱
اداره مرکزی وزارت‌ ع‍دل‍ی‍ه‌, پرورشگاه تهران. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۳ص, ۱۳۰۱.
ابراهیم طالقانی, ثبت نام دانش آموزان. آرشیو موزه آموزش وپرورش اصفهان، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۰۱.
وزارت عدلیه, دارالایتام. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۱.
علی خادم, دانش آموزان دختر در ترکمن صحرا. ۱۳۰۱.
مدرسه ادب، مشهد. ۱۳۰۱.
رئیس ایالتی اداره معارف و اوقاف آذربایجان, مدرسه رشدیه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۰۱.
۱۲۹۹
رئیس وکفیل تشکیلات نظمیه, تاسیس دارالیتام. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱۱ص, ۱۲۹۹.
حبیب الله آموزگار و حجت, محمد, علم و اخلاق, ماهانه ج. جمعیت علم و اخلاق, تهران, ۱۲۹۹.
۱۲۹۸
احصائیه مکاتب گیلان(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۴ص, ۱۲۹۸.
ع. عبدالله زاده, دانش, یحیی, و خیزی, امیر, ادب, ماهانه ج. هیئت محصلین مدرسه متوسطه طباطبایی تبریز, تبریز, ۱۲۹۸.
وزارت‌ معا مستظرفه, ح‍ک‍م‌ ان‍ت‍ص‍اب‌ ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌. م‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌, ص ۱ص, ۱۲۹۸.
خانواده‌ی قزل ایاغ، لنگرود. ۱۲۹۸.
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌. م‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌, ص ۱ص, ۱۲۹۸.
۱۲۹۷
نیرالملوک, الف وباء پهلوی : روشن نامه(دستنویس). س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۲۹۷.
حکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد. مطبعه آقا میرزا على‏اصغر, طهران, ص ۱٦ ص, ۱۲۹۷.
اداره معارف فارس, مدارس فارس. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۲۹۷.
۱۲۹۵
ریاست کل م خراسان, قانون مطبوعات. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۲۹۵.
حذفی, کتاب منتظم احمدی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۲۹۵.
۱۲۹۳
محمد علی مظفری, تعلیم البنات. میرزا على ‏اصغر, طهران, ص ٩٠ص, ۱۲۹۳.
حسن رشدیه, شرعیات, سال دوم. ادب، مطبعه برادران باقرزاده, طهران, ص ٤٨ص, ۱۲۹۳.
کاظم محلاتی, محلاتی، کاظم, مترجم. ۱۲۹۳.
ابراهیم تبریزی, مدرسه ادب. ۱۲۹۳.
معلمین و دانش آموزان دبستان دیانت. ۱۲۹۳.
۱۲۹۲
صدیقه دولت آبادی, اهمیت حفظ الصحه برای زنان. ایرانشهر, ص ١٢٦-١٢٨, ۱۲۹۲.